The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców dot. konkursu nr 12/6.1.1/2013 23 December 2013 print

W związku z przedłużeniem do dnia 10 January 2014 roku naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla konkursu nr 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych ogłoszonego w dniu 22 November 2013 roku oraz mając na uwadze zapisy zawarte w załączniku 7.15 do Dokumentacji Konkursowej pt. Wytyczne w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuję, że dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych na przedmiotowy konkurs w grudniu br. w zakresie kwoty stypendium z tytułu odbywania stażu/praktyki zawodowej zastosowanie ma wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w roku 2013 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 September 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r., Dz. You. of 20r. r., Item. 1026) tj. 1600,00 PLN brutto. Natomiast w przypadku wniosków o dofinansowanie projektów składanych w styczniu 2014 r. istnieje możliwość uwzględnienia kwoty minimalnego wynagrodzenia wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 September 2013 r.w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U.z 2013 r., Item. 1074) tj. 1680,00 PLN brutto.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance