La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców dot. konkursu nr 12/6.1.1/2013 23 Décembre 2013 imprimer

W związku z przedłużeniem do dnia 10 Janvier 2014 roku naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla konkursu nr 12/6.1.1/2013 na realizację projektów modelowych ogłoszonego w dniu 22 Novembre 2013 roku oraz mając na uwadze zapisy zawarte w załączniku 7.15 do Dokumentacji Konkursowej pt. Wytyczne w zakresie realizacji form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, informuję, że dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych na przedmiotowy konkurs w grudniu br. w zakresie kwoty stypendium z tytułu odbywania stażu/praktyki zawodowej zastosowanie ma wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w roku 2013 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 Septembre 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r., Dz. Vous. à pr.tir de 2012 r., Article. 1026) tj. 1600,00 PLN brutto. Natomiast w przypadku wniosków o dofinansowanie projektów składanych w styczniu 2014 r. istnieje możliwość uwzględnienia kwoty minimalnego wynagrodzenia wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 Septembre 2013 r.w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U.z 2013 r., Article. 1074) tj. 1680,00 PLN brutto.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale