The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji samorządu województwa. 13 January 2014 print

Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 December 2013 r. środki Funduszu Pracy pozostające w 2014 r. w dyspozycji samorządu województwa kwocie 162.505,8 thousand. złotych zostały przeznaczone na realizację przez powiatowe urzędy pracy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Nabór na realizację projektów ogłoszony został w dniu 7 stycznia br. W ramach projektów w 2014 r. wsparcie powinno zostać skierowane w szczególności do osób poniżej 25 years (w tym tzw. młodzieży NEET – tj. osób pozostających bez zatrudnienia, nie uczestniczących w procesie kształcenia czy szkolenia), above 50 roku życia oraz osób, które utraciły zatrudnienie
w sektorze oświaty. W projektach realizowane będzie wsparcie zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, m.in. training, internships, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

W ww. projektach powiatowe urzędy pracy powinny zapewnić efektywność zatrudnieniową na poziomie minimum 45%, co oznacza że niemal połowa osób, które zakończą dział w projekcie podejmie zatrudnienie lub samozatrudnienie.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance