La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Środki Funduszu Pracy pozostające w dyspozycji samorządu województwa. 13 Janvier 2014 imprimer

Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 Décembre 2013 r. środki Funduszu Pracy pozostające w 2014 r. w dyspozycji samorządu województwa kwocie 162.505,8 tys. złotych zostały przeznaczone na realizację przez powiatowe urzędy pracy projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Nabór na realizację projektów ogłoszony został w dniu 7 stycznia br. W ramach projektów w 2014 r. wsparcie powinno zostać skierowane w szczególności do osób poniżej 25 roku życia (w tym tzw. młodzieży NEET – tj. osób pozostających bez zatrudnienia, nie uczestniczących w procesie kształcenia czy szkolenia), powyżej 50 roku życia oraz osób, które utraciły zatrudnienie
w sektorze oświaty. W projektach realizowane będzie wsparcie zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

W ww. projektach powiatowe urzędy pracy powinny zapewnić efektywność zatrudnieniową na poziomie minimum 45%, co oznacza że niemal połowa osób, które zakończą dział w projekcie podejmie zatrudnienie lub samozatrudnienie.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale