Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w grudniu 2013 r. 17 Januar 2014 drucken

W grudniu 2013 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 13 089 bezrobotnych (die 1,8% mehr als im Vormonat und die 11,7% więcej niż w grudniu 2012 r.).

Podjęcia pracy - 7666 Menschen - waren 58,6% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w listopadzie było to odpowiednio: 6840 osób i 53,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5957 bezrobotnych (o 4,0% więcej niż w listopadzie), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1709 osób (o 54,0% więcej). Prace interwencyjne rozpoczęło 126 osób (o 52 osoby mniej niż w listopadzie), natomiast roboty publiczne – 363 osoby (die 90 osób więcej). W grudniu 375 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w listopadzie – 154 osoby), a 554 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 183 osób w listopadzie). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) podjęło 291 bezrobotnych (w listopadzie – 322 osoby).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 185 bezrobotnych (o 325 osób mniej niż w listopadzie), staże rozpoczęło 285 bezrobotnych (die 113 osób mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 30 bezrobotnych (die 46 osób mniej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (w listopadzie – 3 Menschen).

Według stanu w dniu 31 Dezember 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 10 618 bezrobotnych (wobec 16 414 osób w końcu listopada), w tym:

      62 bezrobotnych odbywało szkolenia (w listopadzie – 360 Menschen),

      2806 bezrobotnych odbywało staże (w listopadzie – 5468 Menschen),

      10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w listopadzie – 11 Menschen),

      1406 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w listopadzie – 1550 Menschen),

      859 osób pracowało w ramach robót publicznych (w listopadzie – 1903 Menschen),

      273 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w listopadzie – 2124 osoby),

      5202 osoby zatrudnione były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w listopadzie – 4998 Menschen);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w listopadzie).

W grudniu 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim 365 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w listopadzie – 464 osoby), w tym 251 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w listopadzie – 424 osoby), a 114 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w listopadzie – 33 osoby).

Według stanu w końcu grudnia 2013 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 63 projekty, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 20 683 Menschen.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W grudniu 2013 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 3186 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 20,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 41,3% więcej niż w grudniu 2012 r.). Było to:

      261 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w listopadzie – 318 propozycji, w grudniu 2012 r. - 379). Wśród nich było 251 propozycji stażu (die 16 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 110 mniej niż w grudniu 2012 r.), 10 propozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 41 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 8 mniej niż w grudniu 2012 r.), nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

      2925 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (672 na zatrudnienie subsydiowane i 2253 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 20,8% (770 miejsc), ale w odniesieniu do grudnia 2012 r. zwiększyła się o 56,0% (1050 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 23,9%, ale w odniesieniu do grudnia 2012 r. wzrosła o 71,2%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 8,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 20,2% w stosunku do grudnia 2012 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 345 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 23 na formy subsydioww tymspan>), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 16 propozycji (w tym 5 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 1705 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 88 bezrobotnych.

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 62 641 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 16,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2012).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w grudniu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 12/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung