The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w grudniu 2013 r. 17 January 2014 print

W grudniu 2013 the record PUP Kuyavian- wyłączono 13 089 bezrobotnych (the 1,8% more than in the previous month and the 11,7% więcej niż w grudniu 2012 r.).

Work – 7666 people - were 58,6% general exemptions (w listopadzie było to odpowiednio: 6840 persons and 53,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5957 bezrobotnych (o 4,0% więcej niż w listopadzie), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1709 osób (o 54,0% więcej). Intervention work started 126 osób (o 52 osoby mniej niż w listopadzie), natomiast robUnemploymente – 363 osoby (the 90 more people). W grudniu 375 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w listopadzie – 154 osoby), a 554 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 183 osób w listopadzie). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego (w tym działalność gospodarczą dzięki dotacjom z działania 6.2 PO KL w ramach projektu systemowego „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”) adopted 291 bezrobotnych (w listopadzie – 322 osoby).

Due Start training z ewidencji wyłączono 185 Unemployment (o 325 osób mniej niż w listopadzie), internships started 285 Unemployment (the 113 osób mniej), socially useful work adopted 30 Unemployment (the 46 osób mniej), nikt nie rozpoczął adult vocational training (w listopadzie – 3 people).

Według stanu w dniu 31 December 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 10 618 bezrobotnych (wobec 16 414 osób w końcu listopada), including:

–      62 bezrobotnych odbywało szkolenia (w listopadzie – 360 people),

–      2806 bezrobotnych odbywało staże (w listopadzie – 5468 people),

–      10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w listopadzie – 11 people),

–      1406 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w listopadzie – 1550 people),

–      859 osób pracowało w ramach robót publicznych (w listopadzie – 1903 people),

–      273 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w listopadzie – 2124 osoby),

–      5202 osoby zatrudnione były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w listopadzie – 4998 people);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w listopadzie).

W grudniu 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim 365 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w listopadzie – 464 osoby), including 251 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w listopadzie – 424 osoby), a 114 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w listopadzie – 33 osoby).

Według stanu w końcu grudnia 2013 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 63 projekty, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 20 683 people.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W grudniu 2013 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 3186 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 20,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 41,3% więcej niż w grudniu 2012 r.). This was:

–      261 availability of professional activation (w listopadzie – 318 propozycji, w grudniu 2012 r. – 379). Wśród nich było 251 propozycji stażu (the 16 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 110 mniej niż w grudniu 2012 r.), 10 o 41 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 8 mniej niż w grudniu 2012 r.), there was a proposal of vocational training adults (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

–      2925 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (672 na zatrudnienie subsydiowane i 2253 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 20,8% (770 miejsc), ale w odniesieniu do grudnia 2012 r. zwiększyła się o 56,0% (1050 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 23,9%, ale w odniesieniu do grudnia 2012 r. wzrosła o 71,2%. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 8,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 20,2% w stosunku do grudnia 2012 r.).

For people with disabilities reported 345 proposals vacancies and of professional activation (w tym 23 na formy subsydiowane), for up to 12 months from the date of graduation - 16 propozycji (w tym 5 na formy includingdioin the form of subsidized

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 1705 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 88 bezrobotnych.

Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 62 641 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 16,8% More than a year 2012).

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w grudniu 2013 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 12/2013 w zakładce http://wup.torun.pl/urzad/publikacje/

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance