The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zmiana nazwy instytucji pełniącej funkcję IZ PO KL 29 January 2014 print


Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w związku z powstaniem w dniu 27 November 2013 r. Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju w wyniku przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, aktualnie właściwą Instytucją Zarządzającą PO KL jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Zmiana Ministerstwa nie oznacza konieczności aneksowania zawartych umów o dofinansowanie projektu. Jednak w przypadku aneksowania umów o dofinansowanie projektu z innych przyczyn, IZ PO KL zaleca przy takiej okazji zaktualizowanie danych
w umowie w zakresie wskazania właściwej aktualnie IZ PO KL.

Organem odwoławczym w sprawach dotyczących zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest aktualnie Minister Infrastruktury i Rozwoju.

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance