The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw w grudniu 2013 r. 10 February 2014 print

Według stanu w końcu grudnia 2013 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 150145 Unemployment. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 7. place in the country.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie wzrosła o 2,4%, a w odniesieniu do grudnia roku 2012 wzrost wyniósł 0,9% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 2,0%, a w odniesieniu do grudnia 2012 r. odnotowano wzrost o 1,0%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu wyniosła 18,1%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. place in the country.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie zwiększyła się o 0,3 pkt. proc., ale w odniesieniu do grudnia 2012 r. – nie zmieniła się (w kraju w odniesieniu do listopada stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 point. proc, ale w odniesieniu do grudnia 2012 r. nie zmieniła się i wyniosła 13,4%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance