La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw w grudniu 2013 r. 10 Février 2014 imprimer

Według stanu w końcu grudnia 2013 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 150145 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 7. lieu dans le pays.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie wzrosła o 2,4%, a w odniesieniu do grudnia roku 2012 wzrost wyniósł 0,9% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 2,0%, a w odniesieniu do grudnia 2012 r. odnotowano wzrost o 1,0%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu wyniosła 18,1%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. lieu dans le pays.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie zwiększyła się o 0,3 pkt. proc., ale w odniesieniu do grudnia 2012 r. – nie zmieniła się (w kraju w odniesieniu do listopada stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 point. proc, ale w odniesieniu do grudnia 2012 r. nie zmieniła się i wyniosła 13,4%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale