Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zakończono ocenę merytoryczną projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 OP HC. 10 Februar 2014 drucken

Auf 7 lutego 2014 r. zakończono ocenę merytoryczną 20 projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3. Wartość wniosków proponowanych do dofinansowania wynosi 163 933 607,50 PLN, w tym kwota dofinansowania 162 505 800,00 PLN. W ramach tych projektów wsparcie skierowane jest w szczególności do osób poniżej 25 roku życia (w tym tzw. młodzieży NEET – tj. osób pozostających bez zatrudnienia, nie uczestniczących w procesie kształcenia czy szkolenia), powyżej 50 roku życia oraz osób, które utraciły zatrudnienie w sektorze oświaty. W roku 2014 przewidziane są następujące formy wsparcia: szkolenia, staże, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla ponad 21 tys. bezrobotnych.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung