The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zakończono ocenę merytoryczną projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 OP HC. 10 February 2014 print

On 7 lutego 2014 r. zakończono ocenę merytoryczną 20 projektów systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3. Wartość wniosków proponowanych do dofinansowania wynosi 163 933 607,50 PLN, w tym kwota dofinansowania 162 505 800,00 PLN. W ramach tych projektów wsparcie skierowane jest w szczególności do osób poniżej 25 years (w tym tzw. młodzieży NEET – tj. osób pozostających bez zatrudnienia, nie uczestniczących w procesie kształcenia czy szkolenia), above 50 roku życia oraz osób, które utraciły zatrudnienie w sektorze oświaty. W roku 2014 przewidziane są następujące formy wsparcia: training, internships, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,a także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla ponad 21 thousand. Unemployment.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance