Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w styczniu 2014 r. 12 Februar 2014 drucken

W styczniu 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 11 441 bezrobotnych (die 12,6% weniger als im Vormonat, aber 9,3% więcej niż w styczniu 2013 r.).

Podjęcia pracy - 5851 Menschen - waren 51,1% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w grudniu było to odpowiednio: 7666 osób i 58,6%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5588 bezrobotnych (o 6,2% mniej niż w grudniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 263 osoby (o 84,6% mniej). Prace interwencyjne rozbezrobotnychpan> 86 osób (o 40 osób mniej niż w grudniu), natomiast roboty publiczne – 66 osób (die 297 osób mniej). W styczniu 6 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w grudniu – 375 osób), a 98 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 554 osób w grudniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 7 bezrobotnych (w grudniu – 291 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 35 bezrobotnych (o 150 osób mniej niż w grudniu), staże rozpoczęło 532 bezrobotnych (die 247 osób więcej), prace społecznie użyteczne podjęło 26 bezrobotnych (die 4 osoby mniej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w grudniu).

Według stanu w dniu 31 Januar 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 9580 bezrobotnych (wobec 10 618 osób w końcu grudnia 2013 r.), w tym:

      64 bezrobotnych odbywało szkolenia (w grudniu – 62 Menschen),

      2572 bezrobotnych odbywało staże (w grudniu – 2806 Menschen),

      10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w grudniu – także 10 Menschen),

      1269 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w grudniu – 1406 Menschen),

      378 osób pracowało w ramach robót publicznych (w grudniu – 859 Menschen),

      165 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w grudniu – 273 osoby),

      5095 osób zatrudnionych były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w grudniu – 5202 Menschen);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w grudniu).

W styczniu 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 941 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w grudniu – 365 osób), w tym 815 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w grudniu – 251 osób), a 126 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w grudniu – 114 osób).

Według stanu w końcu stycznia 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 69 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 26 504 Menschen.

 

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W styczniu 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5948 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 86,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 29,2% więcej niż w styczniu 2013 r.). Było to:

      2509 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w grudniu – 261 propozycji, w styczniu 2013 r. - 2242). Wśród nich było 2108 propozycji stażu (die 1929 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 707 więcej niż w styczniu 2013 r.), 329 propozyr.i odbywania prac społecznie użytecznych (o 319 więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 440 mniej niż w styczniu 2013 r.), nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

3439 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (432 na zatrudnienie subsydiowane i 3007 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 17,6% (514 miejsc), a w odniesieniu do stycznia 2013 r. zwiększyła się o 45,5% (1076 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zwiększyła się o 33,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 51,2% w odniesieniu do stycznia 2013 r. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 35,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 15,5% w stosunku do stycznia 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 560 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 197 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 10 propozycji (wszystkie na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 4093 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 38 bezrobotnych.

 

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w styczniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 01/2014 w zakładce PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung