The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w styczniu 2014 r. 12 February 2014 print

W styczniu 2014 the record PUP Kuyavian- wyłączono 11 441 bezrobotnych (the 12,6% less than in the previous month, but 9,3% więcej niż w styczniu 2013 r.).

Work – 5851 people - were 51,1% general exemptions (w grudniu było to odpowiednio: 7666 persons and 58,6%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5588 bezrobotnych (o 6,2% mniej niż w grudniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 263 osoby (o 84,6% mniej). Intervention work started 86 osób (o 40 osób mniej niż w grudniu), natomiast roboty publiczne – 66 osób (the 297 osób mniej). W styczniu 6 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w grudniu – 375 osób), a 98 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 554 osób w grudniu). Others took the form of subsidized employment 7 bezrobotnych (w grudniu – 291 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 35 Unemployment (o 150 osób mniej niż w grudniu), internships started 532 Unemployment (the 247 more people), socially useful work adopted 26 Unemployment (the 4 osoby mniej), nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak w grudniu).

Według stanu w dniu 31 January 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 9580 Unemployment (wobec 10 618 osób w końcu grudnia 2013 r.), including:

–      64 bezrobotnych odbywało szkolenia (w grudniu – 62 people),

–      2572 bezrobotnych odbywało staże (w grudniu – 2806 people),

–      10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w grudniu – także 10 people),

–      1269 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w grudniu – 1406 people),

–      378 osób pracowało w ramach robót publicznych (w grudniu – 859 people),

–      165 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w grudniu – 273 osoby),

–      5095 osób zatrudnionych były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w grudniu – 5202 people);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w grudniu).

W styczniu 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 941 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w grudniu – 365 osób), including 815 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w grudniu – 251 osób), a 126 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w grudniu – 114 osób).

Według stanu w końcu stycznia 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 69 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 26 504 people.

 

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W styczniu 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5948 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 86,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 29,2% więcej niż w styczniu 2013 r.). This was:

–      2509 availability of professional activation (w grudniu – 261 propozycji, w styczniu 2013 r. – 2242). Wśród nich było 2108 propozycji stażu (the 1929 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 707 więcej niż w styczniu 2013 r.), 329 propozyr.i odbywania prac społecznie użytecznych (o 319 więcej niż w poprzednim miesiącu, but 440 mniej niż w styczniu 2013 r.), there was a proposal of vocational training adults (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

3439 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (432 na zatrudnienie subsydiowane i 3007 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 17,6% (514 miejsc), a w odniesieniu do stycznia 2013 r. zwiększyła się o 45,5% (1076 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zwiększyła się o 33,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 51,2% w odniesieniu do stycznia 2013 r. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 35,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 15,5% w stosunku do stycznia 2013 r.).

For people with disabilities reported 560 proposals vacancies and of professional activation (including 197 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 10 propozycji (wszystkie na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 4093 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 38 bezrobotnych.

 

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w styczniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 01/2014 w zakładce PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2014

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance