The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in February 2014 r. 10 March 2014 print

 • Number of unemployed

          

Jak wynika z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy w końcu lutego 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 157 019 bezrobotnych. This was 371 people (0,2%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 4625 osób (2,9%) mniej niż w końcu lutego 2013 roku. W odniesieniu do lutego 2013 r., w bieżącym roku spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 14 powiatach (od 0,3% frompowiecie rypińskim do 14,5% w Grudziądzu), natomiast wzrost wystąpił w 9 powiatach (od 0,2% w Toruniu do 4,8% w powiecie lipnowskim).

W stosunku do grudnia ubr. liczba bezrobotnych w naszym województwie wzrosła o 4,6% (6952 people). W analogicznym okresie roku 2013 wzrost ten był prawie dwukrotnie większy i wyniósł 8,6% (12 805 osób).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2014 r. wyniosła 2 257 tys. people i w odniesieniu do stycznia 2014 r. spadła o 3,7 tys. people (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie wzrost o 41 tys. Unemployment).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 • Number of job vacancies and places professional activation

            W lutym 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6987 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1039 więcej niż w styczniu 2014 r. i o 584 więcej niż w lutym 2013 r.

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance