Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w lutym 2014 r. 14 März 2014 drucken

W lutym 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 13 325 bezrobotnych (die 16,5% mehr als im Vormonat und die 6,4% więcej niż w lutym 2013 r.).

Podjęcia pracy - 5760 Menschen - waren 43,2% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w styczniu było to odpowiednio: 5851 osób i 51,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5297 bezrobotnych (o 5,2% mniej niż w styczniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 463 osoby (o 76,0% więcej). Prace interwencyjne rbezrobotnych/span> 155 osób (o 69 osób więcej niż w styczniu), natomiast roboty publiczne – 158 osób (die 92 osoby więcej). W lutym 56 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w styczniu – 6 osób), a 88 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 98 osób w grudniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 6 bezrobotnych (w styczniu – 7 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 219 bezrobotnych (o 184 osoby więcej niż w styczniu), staże rozpoczęło 2296 bezrobotnych (die 1764 osoby więcej), prace społecznie użyteczne podjęło 249 bezrobotnych (die 223 osoby więcej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w styczniu).

Według stanu w dniu 28 lutego 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 11 637 bezrobotnych (wobec 9580 osób w końcu stycznia), w tym:

      190 bezrobotnych odbywało szkolenia (w styczniu – 64 Menschen),

      4434 bezrobotnych odbywało staże (w styczniu – 2572 Menschen),

      10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w styczniu – także 10 Menschen),

      1311 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w styczniu – 1296 Menschen),

      438 osób pracowało w ramach robót publicznych (w styczniu – 378 Menschen),

      271 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w styczniu– 165 osób),

      4983 osoby zatrudnione były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w styczniu – 5095 Menschen);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w styczniu).

W lutym 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 2980 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w styczniu – 941 osób), w tym 2884 osoby – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w styczniu – 815 osób), a 96 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w styczniu – 126 osób).

Według stanu w końcu lutego 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 67 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 26 645 Menschen.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W lutym 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6987 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 17,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 9,1% więcej niż w lutym 2013 r.). Było to:

      3912 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w styczniu – 2509 propozycji, w lutym 2013 r. - 3250). Wśród nich było 3125 propozycji stażu (die 945 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 859 więcej niż w lutym 2013 r.), 787 propor.cji odbywania prac społecznie użytecznych (o 458 więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 197 mniej niż w lutym 2013 r.), nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

      3075 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (562 na zatrudnienie subsydiowane i 2513 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 17,5% (1039 miejsc), a w odniesieniu do lutego 2013 r. zwiększyła się o 9,1% (584 miejsca). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 16,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 9,6% w odniesieniu do lutego 2013 r. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zwiększyła się o 30,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale zmniejszyła się o 34,7% w stosunku do lutego 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 194 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 20 na formy subsydioww tymspan>), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 19 propozycji (w tym 16 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4727 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 33 bezrobotnych.

 

 Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lutym 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 02/2014 w zakładce PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung