The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in February 2014 r. 14 March 2014 print

In February 2014 the record PUP Kuyavian- wyłączono 13 325 bezrobotnych (the 16,5% more than in the previous month and the 6,4% więcej niż w lutym 2013 r.).

Work – 5760 people - were 43,2% general exemptions (in January was duly: 5851 persons and 51,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5297 bezrobotnych (o 5,2% mniej niż w styczniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 463 osoby (o 76,0% więcej). Intervention work started 155 osób (o 69 osób więcej niż w styczniu), natomiast roboty publiczne – 158 osób (the 92 osoby więcej). In February 56 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w styczniu – 6 osób), a 88 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 98 osób w grudniu). Others took the form of subsidized employment 6 bezrobotnych (w styczniu – 7 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 219 Unemployment (o 184 osoby więcej niż w styczniu), internships started 2296 Unemployment (the 1764 osoby więcej), socially useful work adopted 249 Unemployment (the 223 osoby więcej), nikt nie rozpoczął adult vocational training (same as in January).

Według stanu w dniu 28 lutego 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 11 637 bezrobotnych (wobec 9580 osób w końcu stycznia), including:

–      190 bezrobotnych odbywało szkolenia (w styczniu – 64 people),

–      4434 bezrobotnych odbywało staże (w styczniu – 2572 people),

–      10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w styczniu – także 10 people),

–      1311 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w styczniu – 1296 people),

–      438 osób pracowało w ramach robót publicznych (w styczniu – 378 people),

–      271 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w styczniu– 165 osób),

–      4983 osoby zatrudnione były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w styczniu – 5095 people);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak w styczniu).

In February 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 2980 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (in January - 941 osób), including 2884 osoby – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w styczniu – 815 osób), a 96 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w styczniu – 126 osób).

Według stanu w końcu lutego 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 67 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 26 645 people.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In February 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6987 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 17,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 9,1% więcej niż w lutym 2013 r.). This was:

–      3912 availability of professional activation (w styczniu – 2509 propozycji, w lutym 2013 r. – 3250). Wśród nich było 3125 propozycji stażu (the 945 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 859 więcej niż w lutym 2013 r.), 787 propor.cji odbywania prac społecznie użytecznych (o 458 więcej niż w poprzednim miesiącu, but 197 mniej niż w lutym 2013 r.), there was a proposal of vocational training adults (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

–      3075 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (562 na zatrudnienie subsydiowane i 2513 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 17,5% (1039 miejsc), a w odniesieniu do lutego 2013 r. zwiększyła się o 9,1% (584 space). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 16,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 9,6% w odniesieniu do lutego 2013 r. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zwiększyła się o 30,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale zmniejszyła się o 34,7% w stosunku do lutego 2013 r.).

For people with disabilities reported 194 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 20 na formy subsydiowane), for up to 12 months from the date of graduation - 19 propozycji (w tym 16 na formyincludingydioin the form of subsidized

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4727 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 33 bezrobotnych.

 

 For more information about the situation on the labor market in the region in February 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 02/2014 w zakładce PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2014

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance