Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen März 2014 r. 11 April 2014 drucken

Im März 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 18 035 bezrobotnych (die 35,3% mehr als im Vormonat und die 4,1% więcej niż w marcu 2013 r.).

Podjęcia pracy - 7645 Menschen - waren 42,4% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w lutym było to odpowiednio: 5760 osób i 43,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6683 bezrobotnych (o 26,2% więcej niż w lutym), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 962 osoby (o 107,8% więcej). Prace interwencyjne bezrobotnych 330 osób (o 175 osób więcej niż w lutym), natomiast roboty publiczne – 391 osób (o 233 osoby więcej). Im März 125 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w lutym – 56 osób), a 103 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 88 osób w lutym). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 13 bezrobotnych (w lutym – 6 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 444 bezrobotnych (o 225 osób więcej niż w lutym), staże rozpoczęło 3197 bezrobotnych (die 901 osób więcej), prace społecznie użyteczne podjęło 976 bezrobotnych (die 727 osób więcej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w lutym).

Według stanu w dniu 31 Marke 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 15 516 bezrobotnych (wobec 11637 osób w końcu lutego), w tym:

      341 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lutym – 190 Menschen),

      7106 bezrobotnych odbywało staże (w lutym – 4434 Menschen),

      9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w lutym – 10 Menschen),

      1307 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lutym – 1311 Menschen),

      693 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w lutym – 438 Menschen),

      1198 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lutym – 271 osób),

      4848 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w lutym – 4983 Menschen);

      14 osób odbywało szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (w lutym nie było takich osób).

Im März 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3656 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lutym – 2980 osób), w tym 3458 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lutym – 2884 osoby), a 142 osoby rozpoczęły uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lutym – 96 osób).

Według stanu w końcu marca 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 67 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 26 705 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Im März 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8483 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 21,4% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 24,6% więcej niż w marcu 2013 r.). Było to:

      4412 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w lutym – 3912 propozycji, w marcu 2013 r. - 3589). Wśród nich było 3529 propozycji stażu (die 404 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 844 więcej niż w marcu 2013 r.), 883 pror.zycje odbywania prac społecznie użytecznych (o 96 więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 21 mniej niż w marcu 2013 r.), nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

      4071 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (1248 na zatrudnienie subsydiowane i 2823 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 32,4% (996 miejsc), a w odniesieniu do marca 2013 r. zwiększyła się o 26,5% (854 miejsca). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zwiększyła się o 12,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 42,1% w odniesieniu do marca 2013 r. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zwiększyła się o 122,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 1,4% w stosunku do marca 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 216 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 30 na formy subsydiow tym/span>), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 2 propozycje (w tym 1 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 4373 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 35 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 03/2014 w zakładce PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung