Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w kwietniu 2014 r. 14 Mai 2014 drucken

W kwietniu 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 20 190 bezrobotnych (die 11,9% mehr als im Vormonat und die 10,2% więcej niż w kwietniu 2013 r.).

Podjęcia pracy - 8723 osoby – stanowiły 43,2% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w marcu było to odpowiednio: 7645 osób i 42,4%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 7233 bezrobotnych (o 8,2% więcej niż w marcu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1490 osób (o 54,9% więcej). Prace interwencyjne rbezrobotnych/span> 365 osób (o 35 osób więcej niż w marcu), natomiast roboty publiczne – 655 osób (die 264 osoby więcej). W kwietniu 199 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w marcu – 125 osób), a 263 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 103 osób w marcu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 8 bezrobotnych (w marcu – 13 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 1008 bezrobotnych (o 564 osoby więcej niż w marcu), staże rozpoczęło 2930 bezrobotnych (die 267 osób mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 763 bezrobotnych (die 213 osób mniej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w marcu).

Według stanu w dniu 30 April 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 19 551 bezrobotnych (wobec 15 516 osób w końcu marca), w tym:

      685 bezrobotnych odbywało szkolenia (w marcu – 341 Menschen),

      9434 bezrobotnych odbywało staże (w marcu – 7106 Menschen),

      9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w marcu – 9 Menschen),

      1387 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w marcu – 1307 Menschen),

      1255 osób pracowało w ramach robót publicznych (w marcu – 693 Menschen),

      1871 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w marcu – 1198 osób),

      4910 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w marcu – 4848 Menschen);

      nie był osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (w marcu – 14 osób).

W kwietniu 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3479 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w marcu – 3656 osób), w tym 3409 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w marcu – 3458 osób), a 53 osoby rozpoczęły uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w marcu – 142 osoby).

Według stanu w końcu kwietnia 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 66 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 26 693 osoby..

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W kwietniu 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6903 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 18,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 19,4% więcej niż w kwietniu 2013 r.). Było to:

      2866 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w marcu – 4412 propozycji, w kwietniu 2013 r. - 2322). Wśród nich było 2460 propozycji stażu (die 1069 weniger als im Vormonat, ale o 563 więcej niż w kwietniu 2013 r.), 406 pr.pozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 477 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 13 mniej niż w kwietniu 2013 r.), nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem; przed rokiem zgłoszono 6 takich propozycji);

      4037 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (940 na zatrudnienie subsydiowane i 3097 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 0,8% (34 miejsca), ale w odniesieniu do kwietnia 2013 r. zwiększyła się o 16,7% (578 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zwiększyła się o 9,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 37,2% w odniesieniu do kwietnia 2013 r. Liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 24,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 21,7% w stosunku do kwietnia 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 322 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 39 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 1 propozycję (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4226 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 34 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w kwietniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 04/2014 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung