The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej. 15 May 2014 print

Ladies and Gentlemen,

w związku z dążeniem do poprawy jakości projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz mając na uwadze wyzwania związane z ich realizacją, Krajowa Instytucja WspomagającaCentrum Projektów Europejskich podejmuje szereg działań, które mają na celu podniesienie skuteczności ww. inicjatyw oraz umożliwienie osiągnięcia wielu korzyści ze współpracy na poziomie ponadnarodowym w ramach EFS.
Biorąc pod uwagę powyższeKIW zachęca Państwa do uczestnictwa w IV spotkaniu otwartym dla Beneficjentów oraz potencjalnych Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL, tj. projektów z komponentem ponadnarodowym, projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej, które odbędzie się w dniu 11 June. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a (siedziba KIW CPE). Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 10:30.

Planowana liczba uczestników spotkania to 25 przedstawicieli instytucji/podmiotów, które są:

 • w trakcie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej,
 • i/lub projektodawców, których projekty zostały zarekomendowane do dofinansowania i są w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej,
 • a także beneficjentów, którzy zgłosili do IP/IP2 wniosek o rozszerzenie projektu o komponent ponadnarodowy i uzyskali wstępną akceptację takiego rozszerzenia (obecnie znajdują się na etapie podpisywania umowy o współpracy ponadnarodowej i/lub aneksu do umowy o dofinansowanie projektu itp.).

Zakłada się udział po jednym reprezentancie z danej instytucji. Rekrutacja na spotkanie będzie prowadzona do dnia 23 May this year. O przyjęciu na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku większego niż zaplanowane zainteresowania udziałem w spotkaniu, osobom, które nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, KIW CPE zaproponuje dodatkowe spotkanie w innym terminie, o czym poinformujemy Państwa odpowiednio wcześniej.
Formuła spotkania zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy beneficjentami oraz przedstawicielami KIW na temat problemów, wątpliwości, dobrych i złych praktyk związanych z realizacją tego typu projektów, a także z upowszechnianiem ich rezultatów.

W tym celu proponujemy program spotkania, uwzględniający następujące punkty:

 • prezentacja KIW nt. wsparcia na rzecz projektów współpracy ponadnarodowej PO KL ze szczególnym uwzględnieniem kwestii upowszechniania i maninstremingu produktów współpracy ponadnarodowej
 • prelekcja Beneficjentów projektu współpracy ponadnarodowej, którzy  podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami – omówiony zostanie zwłaszcza sposób tworzenia, prowadzenia i zarządzania współpracą ponadnarodową, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w tym zakresie czy też najczęściej popełnianych lub możliwych do popełnienia błędów – do potwierdzenia  
 • dyskusja plenarnasesja pytań i odpowiedzi dot. zasad realizacji współpracy ponadnarodowej w Państwa projektach na podstawie pytań/wątpliwości zgłoszonych przed i/lub podczas spotkania 
 • dla zainteresowanych, w końcowej części spotkania prowadzone będą indywidualne konsultacje z przedstawicielami KIW.

Ramowy program znajdą Państwo w załączeniu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie do KIW zgłoszenia zawierającego następujące dane:

Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę Beneficjenta

,- Informacja, czy są Państwo zainteresowani konsultacjami indywidualnymi,

Konkretne pytania/zagadnienia, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania,- Informacja, czy zechcą się Państwo podzielić z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniami z realizacji projektu współpracy ponadnarodowej w postaci krótkiego wystąpienia. 

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń do KIW na adres ">magdalena kropka karczewska małpa cpe kropka gov kropka pl w terminie do 23 May this year.  
Informujemy jednocześnie, że koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

 

Download Plan spotkania

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance