La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Spotkanie dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej. 15 Mai 2014 imprimer

Mesdames et Messieurs,

w związku z dążeniem do poprawy jakości projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz mając na uwadze wyzwania związane z ich realizacją, Krajowa Instytucja WspomagającaCentrum Projektów Europejskich podejmuje szereg działań, które mają na celu podniesienie skuteczności ww. inicjatyw oraz umożliwienie osiągnięcia wielu korzyści ze współpracy na poziomie ponadnarodowym w ramach EFS.
Biorąc pod uwagę powyższe, KIW zachęca Państwa do uczestnictwa w IV spotkaniu otwartym dla Beneficjentów oraz potencjalnych Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL, tj. projektów z komponentem ponadnarodowym, projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej, które odbędzie się w dniu 11 Juin. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a (siedziba KIW CPE). Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 10:30.

Planowana liczba uczestników spotkania to 25 przedstawicieli instytucji/podmiotów, które są:

 • w trakcie realizacji projektów współpracy ponadnarodowej,
 • i/lub projektodawców, których projekty zostały zarekomendowane do dofinansowania i są w trakcie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej,
 • a także beneficjentów, którzy zgłosili do IP/IP2 wniosek o rozszerzenie projektu o komponent ponadnarodowy i uzyskali wstępną akceptację takiego rozszerzenia (obecnie znajdują się na etapie podpisywania umowy o współpracy ponadnarodowej i/lub aneksu do umowy o dofinansowanie projektu itp.).

Zakłada się udział po jednym reprezentancie z danej instytucji. Rekrutacja na spotkanie będzie prowadzona do dnia 23 Mai de cette année. O przyjęciu na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku większego niż zaplanowane zainteresowania udziałem w spotkaniu, osobom, które nie będą mogły wziąć udziału w spotkaniu ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, KIW CPE zaproponuje dodatkowe spotkanie w innym terminie, o czym poinformujemy Państwa odpowiednio wcześniej.
Formuła spotkania zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy beneficjentami oraz przedstawicielami KIW na temat problemów, wątpliwości, dobrych i złych praktyk związanych z realizacją tego typu projektów, a także z upowszechnianiem ich rezultatów.

W tym celu proponujemy program spotkania, uwzględniający następujące punkty:

 • prezentacja KIW nt. wsparcia na rzecz projektów współpracy ponadnarodowej PO KL ze szczególnym uwzględnieniem kwestii upowszechniania i maninstremingu produktów współpracy ponadnarodowej
 • prelekcja Beneficjentów projektu współpracy ponadnarodowej, którzy  podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami – omówiony zostanie zwłaszcza sposób tworzenia, prowadzenia i zarządzania współpracą ponadnarodową, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk w tym zakresie czy też najczęściej popełnianych lub możliwych do popełnienia błędów – do potwierdzenia  
 • dyskusja plenarnasesja pytań i odpowiedzi dot. zasad realizacji współpracy ponadnarodowej w Państwa projektach na podstawie pytań/wątpliwości zgłoszonych przed i/lub podczas spotkania 
 • dla zainteresowanych, w końcowej części spotkania prowadzone będą indywidualne konsultacje z przedstawicielami KIW.

Ramowy program znajdą Państwo w załączeniu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie do KIW zgłoszenia zawierającego następujące dane:

Imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę Beneficjenta

,- Informacja, czy są Państwo zainteresowani konsultacjami indywidualnymi,

Konkretne pytania/zagadnienia, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania,- Informacja, czy zechcą się Państwo podzielić z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniami z realizacji projektu współpracy ponadnarodowej w postaci krótkiego wystąpienia. 

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń do KIW na adres ">magdalena kropka karczewska małpa cpe kropka gov kropka pl w terminie do 23 Mai de cette année.  
Informujemy jednocześnie, że koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

 

Pobierz Plan spotkania

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale