The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in May 2014 r. 16 June 2014 print

In May 2014 the record PUP Kuyavian- wyłączono 18 088 bezrobotnych (the 10,4% less than in the previous month, but 7,1% więcej niż w maju 2013 r.).

Work – 7418 people - were 41,0% general exemptions (w kwietniu było to odpowiednio: 8723 osoby i 43,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6361 bezrobotnych (o 12,1% mniej niż w kwietniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1057 osób (o 29,1% mniej). Intervention work started 186 osób (o 179 osób mniej niż w kwietniu), natomiast roboty publiczne – 262 osoby (the 393 osoby mniej). In May 315 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w kwietniu – 199 osób), a 285 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 263 osób w kwietniu). Others took the form of subsidized employment 9 bezrobotnych (w kwietniu – 8 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 970 Unemployment (o 38 osób mniej niż w kwietniu), internships started 2110 Unemployment (the 820 osób mniej), socially useful work adopted 442 Unemployment (the 321 osób mniej), nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak w kwietniu).

Według stanu w dniu 31 May 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 21 596 bezrobotnych (wobec 19 551 osób w końcu kwietnia), including:

–      678 bezrobotnych odbywało szkolenia (w kwietniu – 685 people),

      11 006 bezrobotnych odbywało staże (w kwietniu – 9434 people),

–      9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w kwietniu – także 9 people),

–      1424 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w kwietniu – 1387 people),

–      1345 osób pracowało w ramach robót publicznych (w kwietniu – 1255 people),

–      2137 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w kwietniu – 1871 osób),

–      4997 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w kwietniu – 4910 people);

      nie był osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (tak samo jak w kwietniu).

In May 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3175 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w kwietniu – 3479 osób), including 3094 osoby – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w kwietniu – 3409 osób), a 81 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w kwietniu – 53 osoby).

Według stanu w końcu maja 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 64 projekty, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 26 674 osoby.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In May 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6256 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 9,4% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 21,3% więcej niż w maju 2013 r.). This was:

–      2038 availability of professional activation (w kwietniu – 2866 propozycji, w maju 2013 r. – 1980). Wśród nich było 1777 propozycji stażu (the 683 less than in the previous month, ale o 133 więcej niż w maju 2013 r.), 260 o 146 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 75 mniej niż w maju 2013 r.), 1 propozycja odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (przed miesiącem nie było takich propozycji; przed rokiem zgłoszono 1);

–      4218 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (597 na zatrudnienie subsydiowane i 3621 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 4,5% (181 miejsc), a w odniesieniu do maja 2013 r. zwiększyła się o 32,7% (1039 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zwiększyła się o 16,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 56,3% w odniesieniu do maja 2013 r., natomiast liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 36,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 30,7% w stosunku do maja 2013 r.).

For people with disabilities reported 209 proposals vacancies and of professional activation (including 56 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 1 propozycję (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4303 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 32 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w maju 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 05/2014 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2014

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance