La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation du chômage en mai 2014 r. 16 Juin 2014 imprimer

En mai 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 18 088 bezrobotnych (la 10,4% moins que le mois précédent, d'un 7,1% więcej niż w maju 2013 r.).

Podjęcia pracy - 7418 personnes - étaient 41,0% exemptions générales (w kwietniu było to odpowiednio: 8723 osoby i 43,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6361 bezrobotnych (o 12,1% mniej niż w kwietniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1057 osób (o 29,1% mniej). Prace interwencyjne rozpoczbezrobotnych186 osób (o 179 osób mniej niż w kwietniu), natomiast roboty publiczne – 262 osoby (la 393 osoby mniej). En mai 315 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w kwietniu – 199 osób), a 285 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 263 osób w kwietniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 9 bezrobotnych (w kwietniu – 8 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 970 bezrobotnych (o 38 osób mniej niż w kwietniu), staże rozpoczęło 2110 bezrobotnych (la 820 osób mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 442 bezrobotnych (la 321 osób mniej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w kwietniu).

Według stanu w dniu 31 Mai 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 21 596 bezrobotnych (wobec 19 551 osób w końcu kwietnia), w tym:

      678 bezrobotnych odbywało szkolenia (w kwietniu – 685 personnes),

      11 006 bezrobotnych odbywało staże (w kwietniu – 9434 personnes),

      9 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w kwietniu – także 9 personnes),

      1424 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w kwietniu – 1387 personnes),

      1345 osób pracowało w ramach robót publicznych (w kwietniu – 1255 personnes),

      2137 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w kwietniu – 1871 osób),

      4997 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w kwietniu – 4910 personnes);

      nie był osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (tak samo jak w kwietniu).

En mai 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3175 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w kwietniu – 3479 osób), w tym 3094 osoby – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w kwietniu – 3409 osób), a 81 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w kwietniu – 53 osoby).

Według stanu w końcu maja 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 64 projekty, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 26 674 osoby.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

En mai 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 6256 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 9,4% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 21,3% więcej niż w maju 2013 r.). Było to:

      2038 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w kwietniu – 2866 propozycji, w maju 2013 r. - 1980). Wśród nich było 1777 propozycji stażu (la 683 moins que le mois précédent, ale o 133 więcej niż w maju 2013 r.), 260 o 146 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 75 mniej niż w maju 2013 r.), 1 propozycja odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (przed miesiącem nie było takich propozycji; przed rokiem zgłoszono 1);

      4218 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (597 na zatrudnienie subsydiowane i 3621 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 4,5% (181 miejsc), a w odniesieniu do maja 2013 r. zwiększyła się o 32,7% (1039 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zwiększyła się o 16,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 56,3% w odniesieniu do maja 2013 r., natomiast liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 36,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 30,7% w stosunku do maja 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 209 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 56 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 1 propozycję (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4303 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 32 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w maju 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 05/2014 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale