Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Newsletter VLO Torun – Mai 2014 16 Juni 2014 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował Biuletyn Informacyjny „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 05/2014, die enthält Informationen über die Struktur und Aktivierung der Arbeitslosen Mai 2014 r.

W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od maja 2014 r. obowiązuje nowy katalog bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Obecnie, zgodnie z art. 49 ww. ustawy zalicza się do nich: bezrobotnych do 30 roku życia, bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Ustawa wprowadza również nowe formy pomocy (Aktivierung) dla bezrobotnych. Jednakże, z wyjaśnień przekazanych przez MPiPS wynika, że do końca bieżącego roku sprawozdawczość o rynku pracy prowadzona będzie w oparciu o dotychczas obowiązujące formularze sprawozdań. W związku z tym nie wszystkie aktualne dane będzie można porównywać z okresami wcześniejszymi. Z zapowiedzi Ministerstwa wynika, że do końca br. przewidywane jest wprowadzenie monitoringu, który umożliwi pozyskiwanie informacji wynikających wyłącznie z nowych przepisów ustawy. Informacje te zamieszczane będą także w bieżących numerach Biuletynu Informacyjnego WUP w Toruniu.

Mehr in der Lese-office->Veröffentlichungen->Information Bulletins

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung