The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Newsletter VLO Torun – May 2014 16 June 2014 print

Provincial Labour Office published an Information Bulletin "Labour market Kujawsko-Pomorskie" No. 05/2014, which contains information on the structure and activation of the unemployed in May 2014 r.

W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od maja 2014 r. obowiązuje nowy katalog bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Obecnie, zgodnie z art. 49 ww. ustawy zalicza się do nich: bezrobotnych do 30 roku życia, bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku żyears class ="tr_" id="tr_14" data-token="YmV6cm9ib3RueWNoIGtvcnp5c3RhasSFY3ljaCB6ZSDFm3dpYWRjemXFhCB6IHBvbW9jeSBzcG_FgmVjem5lag,," data-source="">bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Ustawa wprowadza również nowe formy pomocy (activation) dla bezrobotnych. Jednakże, z wyjaśnień przekazanych przez MPiPS wynika, że do końca bieżącego roku sprawozdawczość o rynku pracy prowadzona będzie w oparciu o dotychczas obowiązujące formularze sprawozdań. W związku z tym nie wszystkie aktualne dane będzie można porównywać z okresami wcześniejszymi. Z zapowiedzi Ministerstwa wynika, że do końca br. przewidywane jest wprowadzenie monitoringu, który umożliwi pozyskiwanie informacji wynikających wyłącznie z nowych przepisów ustawy. Informacje te zamieszczane będą także w bieżących numerach Biuletynu Informacyjnego WUP w Toruniu.

More read in the office->Publications->Information Bulletins

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance