Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zwiększenie alokacji na konkurs 13/6.1.1/2014 18 czerwca 2014 drukuj

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr 13/6.1.1/2014 ogłoszony w dniu 13 lutego 2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  dla Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pula dostępnych środków została zwiększona z kwoty 4 000 000 PLN do limitu środków o których mowa w Porozumieniu w sprawie realizacji powierzonych zadań w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach PO KL, co pozwoli na pełne wykorzystanie środków przyznanych na realizację Poddziałania 6.1.1. Na dzień dzisiejszy oznacza to zwiększenie kwoty alokacji do kwoty 12 340 000 PLN, co umożliwia dofinansowanie 25 kompleksowych projektów, zakładających realizację: warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staży/praktyk zawodowych w miejscu pracy oraz pośrednictwa pracy.

Jednocześnie WUP w Toruniu informuje, iż możliwość dofinansowania ww. projektów została oparta o analizę limitu środków, które są jeszcze dostępne do wykorzystania w ramach Podziałania 6.1.1, przeprowadzoną w czerwcu br. Sytuacja związana z dostępnością środków jest jednak zmienna i w kolejnych miesiącach limit pozostających jeszcze do wykorzystania środków może różnić się od tego, którym WUP w Toruniu dysponuje w momencie ogłaszania niniejszej informacji. Na zmianę limitu dostępnych środków składają się różne przesłanki, w tym głównie wartość dotychczas zakontraktowanych projektów, jak również zmienny kurs euro, stanowiący podstawę do przeliczenia dostępnej alokacji na złote. W miesiącu, w którym miałoby dojść do podpisania umowy, limit dostępnych środków może okazać się niewystarczający na dofinansowanie projektów w kwocie, jaka będzie wynikiem negocjacji.

Projekty, które uzyskają dofinansowanie skierowane są do osób pozostających bez zatrudnienia, które doświadczają szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, gdzie dodatkowo premiowaną grupę docelową w ramach kryteriów strategicznych stanowią w 100 % osoby w wieku 50-64 lata, osoby niepełnosprawne, kobiety oraz osoby poniżej 25 roku życia z kategorii NEET, a wsparcie dostosowane jest do specyficznych potrzeb tej grupy. W ramach podpisanych umów beneficjenci będą musieli zagwarantować tzw. efektywność zatrudnieniową (tj. zatrudnienie) na poziomie minimum 30%, wobec czego zwiększenie alokacji wpłynie nie tylko na wzrost liczby projektów zakładających aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, ale również na wzrost poziomu zatrudnienia tych osób.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych