Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aufstockung der Mittel für den Wettbewerb 13/6.1.1/2014 18 Juni 2014 drucken

Marschallamt Kujawsko – Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr 13/6.1.1/2014 ogłoszony w dniu 13 lutego 2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  dla Poddziałania 6.1.1 Unterstützung für die Arbeitslosen in den regionalen Arbeitsmarkt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pula dostępnych środków została zwiększona z kwoty 4 000 000 PLN do limitu środków o których mowa w Porozumieniu w sprawie realizacji powierzonych zadań w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach PO KL, co pozwoli na pełne wykorzystanie środków przyznanych na realizację Poddziałania 6.1.1. Na dzień dzisiejszy oznacza to zwiększenie kwoty alokacji do kwoty 12 340 000 PLN, co umożliwia dofinansowanie 25 kompleksowych projektów, zakładających realizację: warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy, Führung, szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staży/praktyk zawodowych w miejscu pracy oraz pośrednictwa pracy.

Jednocześnie WUP w Toruniu informuje, iż możliwość dofinansowania ww. projektów została oparta o analizę limitu środków, które są jeszcze dostępne do wykorzystania w ramach Podziałania 6.1.1, przeprowadzoną w czerwcu br. Sytuacja związana z dostępnością środków jest jednak zmienna i w kolejnych miesiącach limit pozostających jeszcze do wykorzystania środków może różnić się od tego, którym WUP w Toruniu dysponuje w momencie ogłaszania niniejszej informacji. Na zmianę limitu dostępnych środków składają się różne przesłanki, w tym głównie wartość dotychczas zakontraktowanych projektów, jak również zmienny kurs euro, stanowiący podstawę do przeliczenia dostępnej alokacji na złote. W miesiącu, w którym miałoby dojść do podpisania umowy, limit dostępnych środków może okazać się niewystarczający na dofinansowanie projektów w kwocie, jaka będzie wynikiem negocjacji.

Projekty, które uzyskają dofinansowanie skierowane są do osób pozostających bez zatrudnienia, które doświadczają szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, gdzie dodatkowo premiowaną grupę docelową w ramach kryteriów strategicznych stanowią w 100 % osoby w wieku 50-64 lata, osoby niepełnosprawne, kobiety oraz osoby poniżej 25 roku życia z kategorii NEET, a wsparcie dostosowane jest do specyficznych potrzeb tej grupy. W ramach podpisanych umów beneficjenci będą musieli zagwarantować tzw. efektywność zatrudnieniową (tj. zatrudnienie) na poziomie minimum 30%, wobec czego zwiększenie alokacji wpłynie nie tylko na wzrost liczby projektów zakładających aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, ale również na wzrost poziomu zatrudnienia tych osób.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung