Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen im Juni 2014 r. 15 Juli 2014 drucken

Im Juni 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 16 377 bezrobotnych (die 9,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5,7% mniej niż w czerwcu 2013 r.).

Podjęcia pracy - 6729 Menschen - waren 41,1% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w maju było to odpowiednio: 7418 osób i 41,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5901 bezrobotnych (o 7,2% mniej niż w maju), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 828 osób (o 21,7% mniej). Prace interwencyjne rbezrobotnych/span> 155 osób (o 31 osób mniej niż w maju), natomiast roboty publiczne – 241 osób (die 21 osób mniej). Im Juni 164 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w maju – 315 osób), a 249 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 285 osób w maju). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 19 bezrobotnych (w maju – 9 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 713 bezrobotnych (o 257 osób mniej niż w maju), staże rozpoczęło 1875 bezrobotnych (die 235 osób mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 186 bezrobotnych (die 256 osób mniej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w maju).

Według stanu w dniu 30 Juni 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 22 916 bezrobotnych (wobec 21 596 osób w końcu maja), w tym:

      608 bezrobotnych odbywało szkolenia (w maju – 678 Menschen),

      12 232 bezrobotnych odbywało staże (w maju – 11 006 osób),

      8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w maju – 9 Menschen),

      1445 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w maju – 1424 Menschen),

      1440 osób pracowało w ramach robót publicznych (w maju – 1345 Menschen),

      2097 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w maju – 2137 osób),

      5086 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w maju – 4997 Menschen);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (tak samo jak w maju).

Im Juni 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 2467 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w maju – 3175 osób), w tym 2368 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w maju – 3094 osoby), a 99 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w maju – 81 osób).

Ab Ende Juni 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 62 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 26 616 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Im Juni 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5872 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 6,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 14,7% więcej niż w czerwcu 2013 r.). Było to:

      1824 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w maju – 2038 propozycji, w czerwcu 2013 r. - 1822). Wśród nich były 1573 propozycje stażu (die 204 weniger als im Vormonat, ale o 42 więcej niż w czerwcu 2013 r.), 251 (o 9 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 39 mniej niż w czerwcu 2013 r.), nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (przed miesiącem – 1 propozycja; przed rokiem zgłoszono – również 1);

      4048 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (533 na zatrudnienie subsydiowane i 3515 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 4,0% (170 miejsc), a w odniesieniu do czerwca 2013 r. wzrosła o 22,7% (749 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 2,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 39,4% w odniesieniu do czerwca 2013 r., natomiast liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 10,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 31,5% w stosunku do czerwca 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 256 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 37 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 1 propozycję (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4456 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 30 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w czerwcu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 06/2014 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung