The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in June 2014 r. 15 July 2014 print

In June 2014 the record PUP Kuyavian- wyłączono 16 377 bezrobotnych (the 9,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5,7% mniej niż w czerwcu 2013 r.).

Work – 6729 people - were 41,1% general exemptions (w maju było to odpowiednio: 7418 persons and 41,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5901 bezrobotnych (o 7,2% mniej niż w maju), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 828 osób (o 21,7% mniej). Intervention work started 155 osób (), natomiast roboty publiczne – 241 osób (the 21 osób mniej). In June 164 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w maju – 315 osób), a 249 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 285 osób w maju). Others took the form of subsidized employment 19 bezrobotnych (w maju – 9 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 713 Unemployment (o 257 osób mniej niż w maju), internships started 1875 Unemployment (the 235 osób mniej), socially useful work adopted 186 Unemployment (the 256 osób mniej), nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak w maju).

Według stanu w dniu 30 June 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 22 916 bezrobotnych (wobec 21 596 osób w końcu maja), including:

–      608 bezrobotnych odbywało szkolenia (w maju – 678 people),

      12 232 bezrobotnych odbywało staże (w maju – 11 006 osób),

–      8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w maju – 9 people),

–      1445 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w maju – 1424 people),

–      1440 osób pracowało w ramach robót publicznych (w maju – 1345 people),

–      2097 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w maju – 2137 osób),

–      5086 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w maju – 4997 people);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (tak samo jak w maju).

In June 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 2467 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w maju – 3175 osób), including 2368 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w maju – 3094 osoby), a 99 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w maju – 81 osób).

As of the end of June 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 62 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 26 616 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In June 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5872 vacancies and of professional activation (the 6,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 14,7% więcej niż w czerwcu 2013 r.). This was:

–      1824 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w maju – 2038 propozycji, w czerwcu 2013 r. – 1822). Wśród nich były 1573 propozycje stażu (the 204 less than in the previous month, ale o 42 więcej niż w czerwcu 2013 r.), 251 (o 9 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 39 mniej niż w czerwcu 2013 r.), there was a proposal of vocational training adults (przed miesiącem – 1 propozycja; przed rokiem zgłoszono – również 1);

–      4048 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (533 na zatrudnienie subsydiowane i 3515 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 4,0% (170 miejsc), a w odniesieniu do czerwca 2013 r. wzrosła o 22,7% (749 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 2,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 39,4% w odniesieniu do czerwca 2013 r., natomiast liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 10,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 31,5% w stosunku do czerwca 2013 r.).

For people with disabilities reported 256 proposals vacancies and of professional activation (including 37 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 1 propozycję (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4456 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 30 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w czerwcu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 06/2014 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2014

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance