La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation des chômeurs en Juillet 2014 r. 12 Août 2014 imprimer

En Juillet 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 16 190 bezrobotnych (la 1,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 10,8% mniej niż w lipcu 2013 r.).

Podjęcia pracy - 6770 personnes - étaient 41,8% exemptions générales (w czerwcu było to odpowiednio: 6729 osób i 41,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6092 bezrobotnych (o 3,2% więcej niż w czerwcu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 678 osób (o 18,1% mniej). Prace interwencyjne robezrobotnychspan> 97 osób (o 58 osób mniej niż w czerwcu), natomiast roboty publiczne – 194 osoby (la 47 osób mniej). En Juillet 129 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w czerwcu – 164 osoby), a 252 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 249 osób w czerwcu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 6 bezrobotnych (w czerwcu – 19 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 640 bezrobotnych (o 73 osoby mniej niż w czerwcu), staże rozpoczęło 1531 bezrobotnych (la 344 osoby mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 350 bezrobotnych (la 164 osoby więcej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w czerwcu).

Według stanu w dniu 31 Juillet 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 23 174 bezrobotnych (wobec 22 916 osób w końcu czerwca), w tym:

      331 bezrobotnych odbywało szkolenia (w czerwcu – 608 personnes),

      12 676 bezrobotnych odbywało staże (w czerwcu – 12 232 osoby),

      8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w czerwcu – 8 personnes),

      1422 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w czerwcu – 1445 personnes),

      1428 osób pracowało w ramach robót publicznych (w czerwcu – 1440 personnes),

      2178 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w czerwcu – 2097 osób),

      5131 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w czerwcu – 5086 personnes);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (tak samo jak w czerwcu).

En Juillet 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1855 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w czerwcu – 2467 osób), w tym 1741 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w czerwcu – 2368 osób), a 95 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w czerwcu – 99 osób).

À la fin de Juillet 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 57 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 26 601 personnes.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

En Juillet 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7860 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 33,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 31,0% więcej niż w lipcu 2013 r.). Było to:

      2141 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w czerwcu – 1824 propozycje, w lipcu 2013 r. - 1823). Wśród nich było 1838 propozycji stażu (la 265 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 368 więcej niż w lipcu 2013 r.), 303 pror.zycje odbywania prac społecznie użytecznych (o 52 więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 50 mniej niż w lipcu 2013 r.), nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

      5719 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (558 na zatrudnienie subsydiowane i 5161 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 41,3% (1671 miejsc), a w odniesieniu do lipca 2013 r. wzrost wyniósł 36,9% (1543 miejsca). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zwiększyła się o 46,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 54,4% w odniesieniu do lipca 2013 r., natomiast liczbar.ropozycji na zatrudnienie subsydiowane wzrosła o 4,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale zmniejszyła się o 33,1% w stosunku do lipca 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 198 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 30 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 9 propozycji (wszystkie na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 5782 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 22 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lipcu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 07/2014 w zakładce:

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale