Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen im August 2014 r. 12 September 2014 drucken

Im August 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 837 bezrobotnych (die 8,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,9% mniej niż w sierpniu 2013 r.).

Podjęcia pracy - 6834 osoby – stanowiły 46,1% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w lipcu było to odpowiednio: 6770 osób i 41,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6186 bezrobotnych (o 1,5% więcej niż w lipcu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 648 osób (o 4,4% mniej). Prace interwencyjne robezrobotnychspan> 113 osób (o 16 osób więcej niż w lipcu), natomiast roboty publiczne – 174 osoby (o 20 osób mniej). Im August 128 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w lipcu – 129 osób), a 211 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 252 osób w lipcu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 22 bezrobotnych (w lipcu – 6 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 614 bezrobotnych (o 26 osób mniej niż w lipcu), staże rozpoczęło 1280 bezrobotnych (die 251 osób mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 226 bezrobotnych (die 124 osoby mniej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w lipcu).

Według stanu w dniu 31 August 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 21 900 bezrobotnych (wobec 23 174 osób w końcu lipca), w tym:

      392 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lipcu – 331 Menschen),

      11 486 bezrobotnych odbywało staże (w lipcu – 12 676 osób),

      8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w lipcu – także 8 Menschen),

      1369 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lipcu – 1422 Menschen),

      1349 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lipcu – 1428 Menschen),

      2089 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lipcu – 2178 osób),

      5207 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w lipcu – 5131 Menschen);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (tak samo jak w lipcu).

Im August 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1260 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lipcu – 1855 osób), w tym 1211 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lipcu – 1741 osób), a 49 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lipcu – 95 osób).

Według stanu w końcu sierpnia 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych były 74 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 27 260 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Im August 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7261 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 7,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 30,1% więcej niż w sierpniu 2013 r.). Było to:

      1224 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w lipcu – 2141 propozycji, w sierpniu 2013 r. - 1253). Wśród nich były 1052 propozycje stażu (die 786 weniger als im Vormonat, ale o 84 więcej niż w sierpniu 2013 r.) oraz 172 propozycje odbywania prac społecznie użytecznych (o 131 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 113 mniej niż w sierpniu 2013 r.). Nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

      6037 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (688 na zatrudnienie subsydiowane i 5349 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 5,6% (318 miejsc), a w odniesieniu do sierpnia 2013 r. wzrost wyniósł 39,5% (1710 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zwiększyła się o 3,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 47,7% w odniesieniu do sierpnia 2013 r., natomiast liczba pr.pozycji na zatrudnienie subsydiowane wzrosła o 23,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale zmniejszyła się o 2,4% w stosunku do sierpnia 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 216 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 43 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 5 propozycji (wszystkie na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6071 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 21 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w sierpniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 08/2014 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung