The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in August 2014 r. 12 September 2014 print

In August 2014 the record PUP Kuyavian- wyłączono 14 837 bezrobotnych (the 8,4% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,9% mniej niż w sierpniu 2013 r.).

Work – 6834 people - were 46,1% general exemptions (w lipcu było to odpowiednio: 6770 persons and 41,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6186 bezrobotnych (o 1,5% więcej niż w lipcu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 648 osób (o 4,4% mniej). Intervention work started 113 osób (o 16 ), natomiast roboty publiczne – 174 osoby (o 20 osób mniej). In August 128 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w lipcu – 129 osób), a 211 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 252 osób w lipcu). Others took the form of subsidized employment 22 bezrobotnych (w lipcu – 6 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 614 Unemployment (o 26 osób mniej niż w lipcu), internships started 1280 Unemployment (the 251 osób mniej), socially useful work adopted 226 Unemployment (the 124 osoby mniej), nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak w lipcu).

Według stanu w dniu 31 August 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 21 900 bezrobotnych (wobec 23 174 osób w końcu lipca), including:

–      392 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lipcu – 331 people),

      11 486 bezrobotnych odbywało staże (w lipcu – 12 676 osób),

–      8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w lipcu – także 8 people),

–      1369 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lipcu – 1422 people),

–      1349 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lipcu – 1428 people),

–      2089 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lipcu – 2178 osób),

–      5207 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w lipcu – 5131 people);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (tak samo jak w lipcu).

In August 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1260 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lipcu – 1855 osób), including 1211 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lipcu – 1741 osób), a 49 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w lipcu – 95 osób).

Według stanu w końcu sierpnia 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych były 74 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 27 260 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In August 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7261 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 7,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 30,1% więcej niż w sierpniu 2013 r.). This was:

–      1224 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w lipcu – 2141 propozycji, w sierpniu 2013 r. – 1253). Wśród nich były 1052 propozycje stażu (the 786 less than in the previous month, ale o 84 więcej niż w sierpniu 2013 r.) and 172 propozr.je event of community work (o 131 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 113 mniej niż w sierpniu 2013 r.). Nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

–      6037 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (688 na zatrudnienie subsydiowane i 5349 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 5,6% (318 miejsc), a w odniesieniu do sierpnia 2013 r. wzrost wyniósł 39,5% (1710 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zwiększyła się o 3,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 47,7% w odniesieniu do sierpnia 2013 r., natomiast liczba prr.ozycji na zatrudnienie subsydiowane wzrosła o 23,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale zmniejszyła się o 2,4% w stosunku do sierpnia 2013 r.).

For people with disabilities reported 216 proposals vacancies and of professional activation (including 43 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 5 propozycji (wszystkie na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6071 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 21 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w sierpniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 08/2014 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2014

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance