Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vergleichende Analyse der Aktivitäten der Arbeitsämter Bezirk Kujawsko-Pomorskie 2013 Jahr 17 September 2014 drucken

Provincial Arbeitsamt veröffentlichte eine Studie "Benchmarking Geschäftsviertel Arbeitsämter Kujawsko-Pomorskie 2013 Jahr "

Publikacja ta prezentuje wybrane najważniejsze wskaźniki rynku pracy, aktywizacji bezrobotnych oraz wskaźniki administracyjne. Publikacja powstała na bazie obligatoryjnych sprawozdań ministerialnych: MPiPS-01 o rynku pracy wraz z załącznikiem nr 6 „Aktywne programy rynku pracy”, MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy oraz MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy.

Opracowanie „Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku” można określić jednym z etapów w procesie benchmarkingu, który ma na celu wzrost roli publicznych służb zatrudnienia i jakości świadczonych przez nie usług oraz efektywniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego i dostępnych środków.

Analiza składa się z trzech części zawierających: wskaźniki rynku pracy (m. in. stan i struktura bezrobocia, wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej), wskaźniki aktywizacji (m. in. podjęcia pracy oraz uczestnictwo w programach rynku pracy według form i uczestników), a także wskaźniki administracyjne (dotyczące m. in. liczby pośredników pracy i doradców zawodowych zatrudnionych w PUP). Dodatkowo przedstawiono również wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach projektów z Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (Poddziałanie 6.1.1. oraz Działań 6.2 ich 6.3).

Mehr in der Lese-office->Veröffentlichungen->Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

Wie bewerten Sie diese Seite?
Dziękujemy za głosowanie

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung