La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 année 17 Septembre 2014 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował opracowanie “Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku” 

Publikacja ta prezentuje wybrane najważniejsze wskaźniki rynku pracy, aktywizacji bezrobotnych oraz wskaźniki administracyjne. Publikacja powstała na bazie obligatoryjnych sprawozdań ministerialnych: MPiPS-01 o rynku pracy wraz z załącznikiem nr 6 „Aktywne programy rynku pracy”, MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy oraz MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy.

Opracowanie „Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku” można określić jednym z etapów w procesie benchmarkingu, który ma na celu wzrost roli publicznych służb zatrudnienia i jakości świadczonych przez nie usług oraz efektywniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego i dostępnych środków.

Analiza składa się z trzech części zawierających: wskaźniki rynku pracy (m. in. stan i struktura bezrobocia, wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej), wskaźniki aktywizacji (m. in. podjęcia pracy oraz uczestnictwo w programach rynku pracy według form i uczestników), a także wskaźniki administracyjne (dotyczące m. in. liczby pośredników pracy i doradców zawodowych zatrudnionych w PUP). Dodatkowo przedstawiono również wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach projektów z Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (Poddziałanie 6.1.1. oraz Działań 6.2 i 6.3).

Articles les plus lus dans le bureau->Publications->Publications sur le marché du travail

Comment évaluez-vous cette page?
Dziękujemy za głosowanie

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale