The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu. 19 September 2014 print

On 18 September 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), na którym Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczył za dotychczasową pracę podziękowania członkom ustępującej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Następnie na podstawie zarządzenia nr 36/2014 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 September 2014 r. zostały wręczone akty powołania nowym członkom WRRP.

Na przewodniczącego, członkowie WRRP wyłonili Pana Michała Korolko (przedstawiciela organu jednostek samorządu terytorialnego), a na w-ce przewodniczącego Panią dr Monikę Kwiecińską-Zdrenkę (przedstawiciela nauki).
Podczas obrad członkowie WRRP pozytywnie zaopiniowali projekt kryteriów ustalania kwot środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2015 year. Następnie zaopiniowanych zostało 17 kierunków kształcenia w trzech szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

W ostatnim punkcie spotkania Pan Artur Janas – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance