The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zatrudnianie cudzoziemców wg uproszczonych procedurstatystyka 1 October 2014 print

Z danych statystycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wynika, że coraz więcej cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim pracuje w ramach tzw. uproszczonej procedury zezwalającej na podjęcie zatrudnienia bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Ustawodawca określił, że procedurą mogą zostać objęci  obywatele Białorusi, Russia, Ukrainy, Mołdowy, Armenii  oraz Gruzji, a okres zatrudnienia nie może przekroczyć 6 months during the subsequent 12 months. Ta formuła zatrudnienia jest coraz popularniejsza wśród pracodawców z uwagi na bezpłatną procedurę-wymagana jest tylko rejestracja przez pracodawcę oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oraz uzyskanie na tej podstawie przez cudzoziemca wizy pobytowej uprawniającej do wykonywania pracy.

Według stanu na dzień 31.08.2014 r. Powiatowe Urzędy Pracy w naszym województwie zarejestrowały 4877  oświadczeń przy 2919 oświadczeniach za cały 2013 r. Najwięcej oświadczeń tj. 91,1% (4443) pracodawcy zarejestrowali dla obywateli  Ukrainy.

Bieżące dane statystyczne, aktualne przepisy oraz druki do pobrania dostępne na http://wup.torun.pl/urzad/zatrudnienie-cudzoziemcow/.

Ogólnopolskie dane statystyczne w zakresie rejestracji oświadczeń za I półrocze 2014 r. http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance