The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Young unemployed in the labor market Kuyavian-years 2006 – 2013 2 October 2014 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował analizę „Młodzi bezrobotni na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006 – 2013”.

Opracowanie obejmuje swym zasięgiem lata 2006 – 2013 i zawiera – obok danych o zmianach w strukturze społeczno demograficznej – informacje o aktywizacji młodych bezrobotnych oraz przedstawia formy wsparcia kierowane do tej kategorii bezrobotnych, finansowane z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL. W publikacji zawarto również charakterystykę sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i działania podejmowane w celu dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.

More read in the office->Publications->Publications on the labor market

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance