The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in September 2014 r. 13 October 2014 print

In September 2014 the record PUP Kuyavian- wyłączono 19 684 bezrobotnych (the 32,7% more than in the previous month and the 14,6% więcej niż we wrześniu 2013 r.).

Work – 10 000 osób – stanowiły 50,8% general exemptions (w sierpniu było to odpowiednio: 6834 osoby i 46,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 8686 bezrobotnych (o 40,4% więcej niż w sierpniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1314 osób (o 102,8% więcej). Intervention work started 220 osób (o 107 ), natomiast roboty publiczne – 651 osób (o 477 more people). In September 141 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w sierpniu – 128 osób), a 221 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 211 osób w sierpniu). Others took the form of subsidized employment 81 bezrobotnych (w sierpniu – 22 osoby).

Due Start training z ewidencji wyłączono 1015 Unemployment (o 401 osób więcej niż w sierpniu), internships started 1250 Unemployment (the 30 osób mniej), socially useful work adopted 219 Unemployment (the 7 osób mniej), nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak w sierpniu).

Według stanu w dniu 30 September 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 19 967 bezrobotnych (wobec 21 900 osób w końcu sierpnia), including:

–      790 bezrobotnych odbywało szkolenia (w sierpniu – 392 people),

–      9383 bezrobotnych odbywało staże (w sierpniu – 11 486 osób),

–      8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w sierpniu – także 8 people),

–      1312 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w sierpniu – 1369 people),

–      1480 osób pracowało w ramach robót publicznych (w sierpniu – 1349 people),

–      1804 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w sierpniu – 2089 osób),

–      5180 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w sierpniu – 5207 people);

–      10 people, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (nie było takich osób w sierpniu).

In September 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1376 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w sierpniu – 1260 osób), including 1074 osoby – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w sierpniu – 1211 osób), a 302 osoby rozpoczęły uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w sierpniu – 49 osób).

Według stanu w końcu września 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 80 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 27 561 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In September 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8251 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 13,6% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 59,0% więcej niż we wrześniu 2013 r.). This was:

–      1889 availability of professional activation (w sierpniu – 1224 propozycje, we wrześniu 2013 r. – 916). Wśród nich było 1740 propozycji stażu (the 688 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 1019 więcej niż we wrześniu 2013 r.) and 149 propr.ycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 23 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 46 mniej niż we wrześniu 2013 r.). Nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

–      6362 offers of employment or other gainful activity (1257 na zatrudnienie subsydiowane i 5105 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 5,4% (325 miejsc), a w odniesieniu do września 2013 r. wzrost wyniósł 48,9% (2088 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 4,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 40,6% w odniesieniu do września 2013 r., r.tomiast liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane wzrosła o 82,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 95,5% w stosunku do września 2013 r.).

For people with disabilities reported 211 proposals vacancies and of professional activation (including 26 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 1 proposals (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5907 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 21 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie we wrześniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 09/2014 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2014

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance