La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych we wrześniu 2014 r. 13 Octobre 2014 imprimer

We wrześniu 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 19 684 bezrobotnych (la 32,7% plus que le mois précédent et le 14,6% więcej niż we wrześniu 2013 r.).

Podjęcia pracy – 10 000 osób – stanowiły 50,8% exemptions générales (w sierpniu było to odpowiednio: 6834 osoby i 46,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 8686 bezrobotnych (o 40,4% więcej niż w sierpniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1314 osób (o 102,8% więcej). Prace interwencyjne rozpoczębezrobotnych0 osób (o 107 osób więcej niż w sierpniu), natomiast roboty publiczne – 651 osób (o 477 osób więcej). We wrześniu 141 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w sierpniu – 128 osób), a 221 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 211 osób w sierpniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 81 bezrobotnych (w sierpniu – 22 osoby).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 1015 bezrobotnych (o 401 osób więcej niż w sierpniu), staże rozpoczęło 1250 bezrobotnych (la 30 osób mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 219 bezrobotnych (la 7 osób mniej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w sierpniu).

Według stanu w dniu 30 Septembre 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 19 967 bezrobotnych (wobec 21 900 osób w końcu sierpnia), w tym:

      790 bezrobotnych odbywało szkolenia (w sierpniu – 392 personnes),

      9383 bezrobotnych odbywało staże (w sierpniu – 11 486 osób),

      8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w sierpniu – także 8 personnes),

      1312 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w sierpniu – 1369 personnes),

      1480 osób pracowało w ramach robót publicznych (w sierpniu – 1349 personnes),

      1804 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w sierpniu – 2089 osób),

      5180 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w sierpniu – 5207 personnes);

      10 personnes, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (nie było takich osób w sierpniu).

We wrześniu 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1376 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w sierpniu – 1260 osób), w tym 1074 osoby – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w sierpniu – 1211 osób), a 302 osoby rozpoczęły uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w sierpniu – 49 osób).

Według stanu w końcu września 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 80 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 27 561 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

We wrześniu 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8251 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 13,6% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 59,0% więcej niż we wrześniu 2013 r.). Było to:

      1889 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (w sierpniu – 1224 propozycje, we wrześniu 2013 r. - 916). Wśród nich było 1740 propozycji stażu (la 688 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 1019 więcej niż we wrześniu 2013 r.) oraz 149 propozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 23 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 46 mniej niż we wrześniu 2013 r.). Nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

      6362 propozycje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (1257 na zatrudnienie subsydiowane i 5105 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 5,4% (325 miejsc), a w odniesieniu do września 2013 r. wzrost wyniósł 48,9% (2088 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 4,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 40,6% w odniesieniu do września 2013 r., r.tomiast liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane wzrosła o 82,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 95,5% w stosunku do września 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 211 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 26 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 1 propozycje (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5907 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 21 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie we wrześniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 09/2014 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale