Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2014 r. 14 November 2014 drucken

W październiku 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 19 873 bezrobotnych (die 1,0% mehr als im Vormonat und die 14,4% więcej niż w październiku 2013 r.)

Podjęcia pracy - 9008 Menschen - waren 45,3% die Gesamtzahl der Ausnahmen (we wrześniu było to odpowiednio: 10 000 osób i 50,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 7349 bezrobotnych (o 15,4% mniej niż we wrześniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1659 osób (o 26,3% więcej). Prace interwencyjne rozpoczęłoosoby mniej niż we wrześniu), natomiast roboty publiczne – 866 osób (o 215 osób więcej). W październiku 185 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (we wrześniu – 141 osób), a 277 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 221 osób we wrześniu). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 113 bezrobotnych (we wrześniu – 81 osób).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 1220 bezrobotnych (o 205 osób więcej niż we wrześniu), staże rozpoczęło 1648 bezrobotnych (die 398 osób więcej), prace społecznie użyteczne podjęło 164 bezrobotnych (die 55 osób mniej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak we wrześniu).

Według stanu w dniu 31 Oktober 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 19 587 bezrobotnych (wobec 19 967 osób w końcu września), w tym:

      1014 bezrobotnych odbywało szkolenia (we wrześniu – 790 Menschen),

      8601 bezrobotnych odbywało staże (we wrześniu – 9383 Menschen),

      3 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (we wrześniu – 8 Menschen),

      1252 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (we wrześniu – 1312 Menschen),

      1950 osób pracowało w ramach robót publicznych (we wrześniu – 1480 Menschen),

      1555 osób odbywało prace społecznie użyteczne (we wrześniu – 1804 osoby),

      5212 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (we wrześniu – 5180 Menschen);

      nikt nie odbywał szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak we wrześniu).

W październiku 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1262 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (we wrześniu – 1376 osób), w tym 1071 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (we wrześniu – 1074 osoby), a 191 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (we wrześniu – 302 osoby).

Według stanu w końcu października 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 77 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 27 643 Menschen.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W październiku 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7265 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 12,0% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 51,4% więcej niż w październiku 2013 r.). Było to:

      1529 wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (we wrześniu – 1889 propozycji, w październiku 2013 r. - 688). Wśród nich było 1238 propozycji stażu (die 502 weniger als im Vormonat, ale o 685 więcej niż w październiku 2013 r.) oraz 291 propozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 142 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 157 więcej niż w październiku 2013 r.). Nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem; przed rokiem – 1 propozycja);

      5736 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (1177 na zatrudnienie subsydiowane i 4559 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 9,8% (626 miejsc), ale w odniesieniu do października 2013 r. wzrost wyniósł 39,6% (1626 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 10,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 29,4% w odniesieniu do października 2013 r., natomiast lir.ba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 6,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 100,5% w stosunku do października 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 244 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 19 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 6 propozycji (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 4474 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 28 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w październiku 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 10/2014 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung