The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2014 r. 14 November 2014 print

W październiku 2014 the record PUP Kuyavian- wyłączono 19 873 bezrobotnych (the 1,0% more than in the previous month and the 14,4% więcej niż w październiku 2013 r.)

Work – 9008 people - were 45,3% general exemptions (we wrześniu było to odpowiednio: 10 000 osób i 50,8%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 7349 bezrobotnych (o 15,4% mniej niż we wrześniu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1659 osób (o 26,3% więcej). Intervention work started 218 osób (o 2 ), natomiast roboty publiczne – 866 osób (o 215 more people). W październiku 185 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (we wrześniu – 141 osób), a 277 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 221 osób we wrześniu). Others took the form of subsidized employment 113 bezrobotnych (we wrześniu – 81 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 1220 Unemployment (o 205 osób więcej niż we wrześniu), internships started 1648 Unemployment (the 398 more people), socially useful work adopted 164 Unemployment (the 55 osób mniej), nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak we wrześniu).

Według stanu w dniu 31 October 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 19 587 bezrobotnych (wobec 19 967 osób w końcu września), including:

–      1014 bezrobotnych odbywało szkolenia (we wrześniu – 790 people),

–      8601 bezrobotnych odbywało staże (we wrześniu – 9383 people),

–      3 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (we wrześniu – 8 people),

–      1252 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (we wrześniu – 1312 people),

–      1950 osób pracowało w ramach robót publicznych (we wrześniu – 1480 people),

–      1555 osób odbywało prace społecznie użyteczne (we wrześniu – 1804 osoby),

–      5212 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (we wrześniu – 5180 people);

      nikt nie odbywał szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (podobnie jak we wrześniu).

W październiku 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1262 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (we wrześniu – 1376 osób), including 1071 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (we wrześniu – 1074 osoby), a 191 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (we wrześniu – 302 osoby).

Według stanu w końcu października 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 77 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 27 643 people.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W październiku 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7265 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 12,0% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 51,4% więcej niż w październiku 2013 r.). This was:

–      1529 availability of professional activation (we wrześniu – 1889 propozycji, w październiku 2013 r. – 688). Wśród nich było 1238 propozycji stażu (the 502 less than in the previous month, ale o 685 więcej niż w październiku 2013 r.) and 291 propozycji odr.wania prac społecznie użytecznych (o 142 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 157 więcej niż w październiku 2013 r.). Nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem; przed rokiem – 1 propozycja);

–      5736 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (1177 na zatrudnienie subsydiowane i 4559 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 9,8% (626 miejsc), ale w odniesieniu do października 2013 r. wzrost wyniósł 39,6% (1626 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 10,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 29,4% w odniesieniu do października 2013 r., natomiast licr.a propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 6,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 100,5% w stosunku do października 2013 r.).

For people with disabilities reported 244 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 19 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 6 propozycji (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 4474 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 28 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w październiku 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 10/2014 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2014

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance