The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w listopadzie 2014 r. 11 December 2014 print

W listopadzie 2014 the record PUP Kuyavian- wyłączono 14 635 bezrobotnych (the 26,4% less than in the previous month, but 13,8% więcej niż w listopadzie 2013 r.).

Work – 6731 people - were 46,0% general exemptions (w październiku było to odpowiednio: 9008 persons and 45,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5513 bezrobotnych (o 25,0% mniej niż w październiku), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1218 osób (o 26,6% mniej). Intervention work started 110 osób (o 108 natomiast roboty publiczne – 248 osób (o 618 osób mniej). W listopadzie 358 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w październiku – 185 osób), a 470 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 277 osób w październiku). Others took the form of subsidized employment 32 bezrobotnych (w październiku – 113 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 1288 Unemployment (o 68 osób więcej niż w październiku), internships started 749 Unemployment (the 899 osób mniej), socially useful work adopted 62 Unemployment (the 102 osoby mniej), nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak w październiku).

Według stanu w dniu 30 November 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 517 bezrobotnych (wobec 19 587 osób w końcu października), including:

–      810 bezrobotnych odbywało szkolenia (w październiku – 1014 people),

–      7103 bezrobotnych odbywało staże (w październiku – 8601 people),

–      3 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w październiku – 3 people),

–      1134 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w październiku – 1252 people),

–      1833 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w październiku – 1950 people),

–      1219 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w październiku – 1555 osób),

–      5404 osoby zatrudnione były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w październiku – 5212 people);

–      11 osób odbywało szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (w październiku nie było takich osób).

W listopadzie 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 769 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w październiku – 1262 osoby), including 651 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w październiku – 1071 osób), a 118 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w październiku – 191 osób).

Według stanu w końcu listopada 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 73 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 28 288 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W listopadzie 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5071 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 30,2% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 26,4% więcej niż w listopadzie 2013 r.). This was:

–      506 availability of professional activation (w październiku – 1529 propozycji, w listopadzie 2013 r. – 318). Wśród nich było 457 propozycji stażu (the 781 less than in the previous month, ale o 190 więcej niż w listopadzie 2013 r.) and 49 propor.cji odbywania prac społecznie użytecznych (o 242 mniej niż w poprzednim miesiącu i o 2 mniej niż w listopadzie 2013 r.). Nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

–      4565 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (836 na zatrudnienie subsydiowane i 3729 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 20,4% (1171 miejsc), ale w odniesieniu do listopada 2013 r. wzrost wyniósł 23,5% (870 places). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 18,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 25,9% w odniesieniu do listopada 2013 r., natomiast r.czba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 29,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 14,1% w stosunku do listopada 2013 r.).

For people with disabilities reported 215 proposals vacancies and of professional activation (including 27 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 3 propozycji (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4229 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 29 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w listopadzie 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 11/2014 w zakładce:

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2014

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance