The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych prowadzących do zatrudnienia. 18 December 2014 print

VLO, 87-100 Torun, Street Highway Chełmińska 30/32 ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 w związku z art5. ust. 1 Act of 29 January 2004. – Public Procurement Law (OJ. of 2013 r., Item 907 j.t. with subsequent. zm.) o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy PZP na wykonanie usługi działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych prowadzących do zatrudnienia.

Attachments

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance