La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw w listopadzie 2014 r. 31 Décembre 2014 imprimer

Według stanu w końcu listopada 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 124 145 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 6. lieu dans le pays.
W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zwiększyła się o 0,8%, ale w stosunku do listopada roku 2013 wystąpił spadek o 15,4% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 0,8%, a w porównaniu z listopadem 2013 r. wystąpił spadek o 15,0%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w listopadzie wyniosła 15,4%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. lieu dans le pays.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie wzrosła o 0,1 pkt. proc., ale w stosunku do listopada 2013 r. spadła o 2,4 pkt. proc. (w kraju stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale spadła o 1,8 pkt. proc. w stosunku do listopada 2013 r. i wyniosła 11,4%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale