Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Podpisanie porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 14 Januar 2015 drucken

Auf 13 Januar 2015 r., pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ToruniuArtura Janasa a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu – Pawła Orłowskiego, zawarte zostało porozumienie dotyczące realizacji w naszym województwie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Na mocy ww. porozumienia Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach POWER 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach której realizowane będą:

 • Działanie 1.1 – Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat (projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy),
 • Działanie 1.2 – Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (projekty konkursowe).

Na finansowanie realizacji projektów w ramach ww. działań przeznaczonych zostanie łącznie ponad 114 mln Euro. Środki te wykorzystane będą na wsparcie osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (die sogenannte. młodzież NEET).

Pomoc udzielana osobom młodym koncentrować się będzie głównie na umożliwieniu zdobycia zawodu, zmiany/podwyższenia posiadanych kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia pracy. Dlatego osobom tym zostaną zaproponowane szkolenia zawodowe, staże i praktyki zawodowe, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, a także dodatkowo treningi aktywnego poszukiwania pracy (Aktivierung Tätigkeiten, szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu zatrudnienia). Program zakłada również pomoc dla młodych osób niepełnosprawnych w zakresie zdobycia i utrzymania pracy, między innymi poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej. Z kolei osoby, które podejmą pracę poza miejscem zamieszkania będą mogły otrzymać zwrot kosztów dojazdu do pracy lub bon na zasiedlenie. Dostępne będą również dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

Zakłada się, że dzięki tym środkom do 2023 roku pomoc w podjęciu zatrudnienia uzyska w województwie kujawsko-pomorskim około 50 tys. młodych osób.

Podpisanie porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung