La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Podpisanie porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 14 Janvier 2015 imprimer

Sur 13 Janvier 2015 r., pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ToruniuArtura Janasa a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu – Pawła Orłowskiego, zawarte zostało porozumienie dotyczące realizacji w naszym województwie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Na mocy ww. porozumienia Wojewódzki Urząd Pracy będzie pełnił rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach POWER 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, w ramach której realizowane będą:

 • Działanie 1.1 – Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat (projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy),
 • Działanie 1.2 – Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat (projekty konkursowe).

Na finansowanie realizacji projektów w ramach ww. działań przeznaczonych zostanie łącznie ponad 114 mln Euro. Środki te wykorzystane będą na wsparcie osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Pomoc udzielana osobom młodym koncentrować się będzie głównie na umożliwieniu zdobycia zawodu, zmiany/podwyższenia posiadanych kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia pracy. Dlatego osobom tym zostaną zaproponowane szkolenia zawodowe, staże i praktyki zawodowe, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, a także dodatkowo treningi aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu zatrudnienia). Program zakłada również pomoc dla młodych osób niepełnosprawnych w zakresie zdobycia i utrzymania pracy, między innymi poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej. Z kolei osoby, które podejmą pracę poza miejscem zamieszkania będą mogły otrzymać zwrot kosztów dojazdu do pracy lub bon na zasiedlenie. Dostępne będą również dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

Zakłada się, że dzięki tym środkom do 2023 roku pomoc w podjęciu zatrudnienia uzyska w województwie kujawsko-pomorskim około 50 tys. młodych osób.

Podpisanie porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale