La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w grudniu 2014 r. 16 Janvier 2015 imprimer

W grudniu 2014 roku z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 15 557 bezrobotnych (la 6,3% wiecej niż w poprzednim miesiącu i o 18,9% więcej niż w grudniu 2013 r.).

Podjęcia pracy - 8245 personnes - étaient 53,0% exemptions générales (w listopadzie było to odpowiednio: 6731 osób i 46,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6615 bezrobotnych (o 20,0% więcej niż w listopadzie), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 1630 osób (o 33,8% więcej). Prace interwencyjne rozpbezrobotnychan> 80 osób (o 30 osób mniej niż w listopadzie), natomiast roboty publiczne – 168 osób (o 80 osób mniej). W grudniu 501 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w listopadzie – 358 osób), a 858 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 470 osób w listopadzie). Inne formy zatrudnienia subsydiowanego podjęło 23 bezrobotnych (w listopadzie – 32 osoby).

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 54 bezrobotnych (o 1234 osoby mniej niż w listopadzie), staże rozpoczęło 612 bezrobotnych (la 137 osób mniej), prace społecznie użyteczne podjęło 21 bezrobotnych (la 41 osób mniej), nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w listopadzie).

Według stanu w dniu 31 Décembre 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 11 781 bezrobotnych (wobec 17 517 osób w końcu listopada), w tym:

      79 bezrobotnych odbywało szkolenia (w listopadzie – 810 personnes),

      3829 bezrobotnych odbywało staże (w listopadzie – 7103 personnes),

      3 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w listopadzie – 3 personnes),

      1042 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w listopadzie – 1134 personnes),

      871 osób pracowało w ramach robót publicznych (w listopadzie – 1833 personnes),

      134 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w listopadzie – 1219 osób),

      5823 osoby zatrudnione były w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w listopadzie – 5404 personnes);

      nikt nie odbywał szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (w listopadzie – 11 personnes).

W grudniu 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 367 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w listopadzie – 769 osób), w tym 335 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w listopadzie – 615 osób), a 32 osoby rozpoczęły uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w listopadzie – 118 osób).

Według stanu w końcu grudnia 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 70 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 28 088 osób.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W grudniu 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 3969 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 21,7% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 24,6% więcej niż w grudniu 2013 r.). Było to:

      423 wolne miejsca aktywizacji zawodowej (w listopadzie – 506 propozycji, w grudniu 2013 r. - 261). Wśród nich było 410 propozycji stażu (la 47 moins que le mois précédent, ale o 159 więcej niż w grudniu 2013 r.) oraz 13 propozycji odbywania prac społecznie użytecznych (o 36 mniej niż w poprzednim miesiącu, d'un 3 więcej niż w grudniu 2013 r.). Nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

      3546 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (659 na zatrudnienie subsydiowane i 2887 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 22,3% (1019 miejsc), ale w odniesieniu do grudnia 2013 r. wzrost wyniósł 21,2% (621 miejsc). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zmniejszyła się o 22,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosła o 28,1% w odniesieniu do grudnia 2013 r., natomiast liczba propozycji na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 21,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 1,9% w stosunku do grudnia 2013 r.).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 190 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 23 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 6 propozycji (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 2950 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 43 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w grudniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 12/2014 w zakładce:

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2014

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale