The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw w grudniu 2014 r. 2 February 2015 print

Według stanu w końcu grudnia 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 127 111 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 5. place in the country.


W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zwiększyła się o 2,4%, ale w stosunku do grudnia roku 2013 wystąpił spadek o 15,3% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 1,4%, a w porównaniu z grudniem 2013 r. wystąpił spadek o 15,4%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu wyniosła 15,7%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. place in the country.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie wzrosła o 0,3 pkt. proc., ale w stosunku do grudnia 2013 r. spadła o 2,5 pkt. proc. (w kraju stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale spadła o 1,9 pkt. proc. w stosunku do grudnia 2013 r. i wyniosła 11,5%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance