La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

À partir de 1 lutego 2015 roku nowe rozwiązania związane z ochroną miejsc pracy 2 Février 2015 imprimer

 

Wojewódzki Urząd Pracy uprzejmie informuje ,że z dniem 1 lutego 2015r. obowiązuje zmieniona ustawa  z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych    z ochroną miejsc pracy. (Dz. Vous. à partir de 2013 r. Article. 1291). Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 19 Décembre 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. Vous. à partir de 2015 r. Article. 150)

 Celem nowelizacji ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy jest umożliwienie zastosowania przewidzianych w tej ustawie instrumentów pomocowych, skierowanych na wspieranie zatrudnienia przez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, zatrudnionych przez przedsiębiorców, u których nastąpiło (czasowe) przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu produktów  na terytoria innych krajów.

Z tych rozwiązań będą mogły skorzystać firmy, których obroty gospodarcze spadną o co najmniej 15 proc., liczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych (chodzi o miesiące  przypadające po 6 Août 2014 roku i poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń w porównaniu do tych samych trzech miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego).
Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy działającego z upoważnienia marszałka województwa o wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na:

świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas przestoju ekonomicznego;

świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń pracowników z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy;

opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń;

dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń. O ten rodzaj pomocy przedsiębiorcy składać będą wnioski do właściwych, ze względu na siedzibę firmy, starostów powiatów.

Pomoc ta będzie udzielana jako pomoc de minimis.

 Zawierając z  marszałkiem województwa umowę o wypłatę świadczeń, przedsiębiorca zyskuje 6-cio miesięczne wsparcie na wypłaty świadczeń z tytułu wynagrodzeń do wysokości zasiłku dla bezrobotnych zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, należnych od pracownika Maksymalna wysokość bezzwrotnej pomocy przypadająca na jednego pracownika to kwota 945,04 . Do tego będą sfinansowane składki ZUS za pracodawcę od kwoty 945,04 .(podana kwota obowiązuje do 31 maja 2015r.). Wszystkie świadczenia wynikające z ustawy, w tym dotyczące kosztów szkolenia pracowników, będą finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 Tekst ustawy zawierający wprowadzone zmiany:

zał. 1 Ustawa z dnia 11 Octobre 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy ze zmianami,

zał. 2 Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 Janvier 2015 r.w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy,

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale