Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2015 r. 9 Februar 2015 drucken

  • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu stycznia 2015 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 133 655 bezrobotnych. Dies war 6544 Menschen (5,1%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 23 735 osób (15,1%) mniej niż w końcu stycznia 2014 roku. W styczniu 2014 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 7245 osób (4,8%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2015 r. wyniosła 1919,5 tys. Menschen i w odniesieniu do grudnia 2014 r. wzrosła o 94 tys. rsób, czyli 5,2% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie wzrost o 102,8 tys. osób, czyli 4,8%.). W stosunku do stycznia 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 341,2 osób (15,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W styczniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa: von 61 osób w powiecie wąbrzeskim do 622 osób w powiecie lipnowskim.

  • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W styczniu 2015 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5132 wolne miejsca pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1163 więcej niż w grudniu 2014 r., aber 816 mniej niż w styczniu 2014 r.

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

  • Praca w WUP Toru
    Course Arbeit im VLO
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    European Network Job
  • Główny Urząd Statystyczny
    Statistisches Zentralamt
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Rapid Response Instrument
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Staatliche Arbeitsinspektion
  • Kapitał Ludzki
    Human Capital
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Labour Market at Lupa
  • Zielona Linia
    Die Grüne Linie
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Sozialversicherung