The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2015 r. 9 February 2015 print

 • Number of unemployed

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu stycznia 2015 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 133 655 Unemployment. This was 6544 people (5,1%) więcej niż w końcu poprzedniego miesiąca, ale o 23 735 osób (15,1%) mniej niż w końcu stycznia 2014 roku. W styczniu 2014 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 7245 osób (4,8%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu stycznia 2015 r. wyniosła 1919,5 thousand. people i w odniesieniu do grudnia 2014 r. wzrosła o 94 tys. osób, czyli 5,2% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie wzrost o 102,8 tys. osób, czyli 4,8%.). W stosunku do stycznia 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 341,2 osób (15,1%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W styczniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrost liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa: from 61 osób w powiecie wąbrzeskim do 622 osób w powiecie lipnowskim.

 • Number of job vacancies and places professional activation

            W styczniu 2015 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5132 wolne miejsca pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1163 więcej niż w grudniu 2014 r., but 816 mniej niż w styczniu 2014 r.

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance